top of page

ብዛዕባና 

ፍኖት ትግርኛ ኣካዳሚ ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ዝመደበሩ ኣብ ምምዕባልን ምስግጋርን ቋንቋ ትግርኛ ኣተኲሩ ዝዓዪ ንኡስ ትካል እዩ። ኣብ ስደት ተወሊዶም ንዝዓብዩ ዘለዉ ወለዶታት፥ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ምምሃር ንዝነጥፉ ወልድን መምህራንን ሓጋዚ ትምህርታዊ መሳለጥያታት የዳሉ። ብተወሳኺ ንተመሃሮ ኣብ ዝምችእ ግዜ ብጥርኑፍ መገዲ ናይ ምምሃር መደባት ሰሪዑ የካይድ። ዘመናዊ ሓሳባትን ምዕባለ ቴክኖሎጂ ዝወለዶም ኣገባባትን ብምጥቃም ምምሃር ቋንቋ ትግርኛ ቀሊልን ዘየሸግርን ክገብሮ ይጽዕር።   

ባህሊ ንባብ ንምዅስኳስ ብዝተፈላለዩ መገድታት ንዝፈረዩ ስነ- ጽሑፋዊ ዕዮታት ኣተኵሮ ነበብቲ መታን ክረኽቡ እጃሙ የበርክት። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ንዝካየዱ ናይ ሕትመት ንጥፈታት ተኸታቲሉ ሓበሬታ የመሓላልፍ። ፍርያት ስነ-ጽሑፍ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ንኽባጻሕ እጃሙ የበርክት። ናይ ንባብ ልምድን ንምምዕባል ዝሕግዙ ናይ ኣንበብቲ ጉጅለታት ኣብ ምፍጣርን ምክያድን ይሳተፍ። 

ስነ ጽሑፍ ቋንቋ ትግርኛ ንምምዕባል ሓገዝቲ ዝኾኑ ንጥፈታት ከም ኣርትዖ፥ ህየሳ፥ ውድድራት፥ ዓውደ መጽናዕቲን ካልእን የዳሉን ይውድብን። ስነ-ጽሑፋዊ ስራሓት ናብ ሕትመት ቅድሚ ምኻዶም ናይ ምርታዕ መስርሕ የካይድ። ርእይቶታት ነበብቲ ብዛዕባ ኣቐዲሞም ዝተዘርግሑ ዕዮታት የቃልሕ። ሞያዊ ህየሳ ብክኢላታት ሃየስቲ ኣብ ዝተመርጹ ናይ ስነ-ጽሑፍ ስራሓት ከም ዝካየዱ ይገብር።

Man with Book
bottom of page